Scroll to top
SIMPLE FORM 2018

Proces

Kompleksowe projekty wnętrz

Kompleksowe projekty wnętrz

Projekty pojedynczych pomieszczeń

Projekty pojedynczych pomieszczeń

Konsultacje i porady

Konsultacje i porady

Przygotowanie i opracowanie dokumentacji

Przygotowanie i opracowanie dokumentacji

Wizualizacje 3D

Wizualizacje 3D

Nadzór autorski nad realizacją

Nadzór autorski nad realizacją

Pomoc przy zakupie materiałów

Pomoc przy zakupie materiałów

Pomoc w doborze ekip

Pomoc w doborze ekip

Kompleksowy projekt wnętrza obejmuje

01.

Pierwsze Spotkanie

- omówienie preferencji Klienta w zakresie stylu, kolorystyki, potrzeb i założeń dotyczących przyszłych projektowanych wnętrz

02.

Inwentaryzacja

- wykonanie dokładnych pomiarów aranżowanych pomieszczeń oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej

03.

Wstępna koncepcja

- przygotowanie rzutu układu aranżacji w dwóch wariantach z naciskiem na funkcjonalność i ergonomię
- omówienie przedstawionych koncepcji, wybranie najlepszego wariantu

04.

Wizualizacje oraz projekt wykonawczy

- sporządzenie fotorealistycznych wizualizacji 3D na podstawie dokonanych wyborów w zakresie kolorystyki, wyposażenia i oświetlenia
- wykonanie wszystkich niezbędnych rysunków technicznych dla ekip wykonawczych oraz specjalistów poszczególnych branż

05.

Zamówienia

- zestawienie użytych materiałów wykończeniowych
- konsultacje i porady podczas zakupu materiałów
- koordynacja zamówień i dostaw wszystkich elementów wyposażenia

06.

Nadzór autorski

- ustalenie harmonogramu przebiegu prac
nadzór autorski polegający na omówieniu z wykonawcami poszczególnych etapów
- kontrola jakości wykonanych prac

Stages of cooperation

01.

First meeting

- discussing the client's preferences in terms of style, color, needs and postulates future designed interiors

02.

Inventory

- accurate measurements of arranged rooms and preparation for photographic documentation

03.

Initial concept

- preparation of the arrangement layout in two variants with an emphasis on functionality and ergonomics
- discussion of the presented concepts, selection of the best alternative

04.

Visuals and executive project

- preparation of photorealistic 3D visualizations based on the choices made in terms of colors, fixtures and lighting
- execution of all necessary technical drawings for executive teams and
specialists in particular industries

05.

Orders

- combination of finishing materials used
- consultations and advice when buying materials
- coordination of orders and deliveries of all equipment items

06.

Author's supervision

- setting a work schedule
- author's supervision consisting in discussing the individual stages with the contractors
- quality control of the work performed